Quy định sử dụng hóa đơn điện tử về nội dung của hóa đơn

taiphamduc

New member
#1
Nội dung của hóa đơn điện tử được lập ở các trường hợp phát sinh mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ khác nhau nhưng luôn đảm bảo phải có đầy đủ nội dung theo quy định ở Điều 6 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và đảm bảo các tiêu thức quy định tại Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Các nội dung của hóa đơn điện tử này bao gồm nội dung về người bán, người mua, các tiêu thức về số hóa đơn, mã của cơ quan thuế, chữ ký số, tiêu thức về chữ viết và chữ số.

Ngoài các nội dung bắt buộc vẫn có những trường hợp ngoại lệ không cần có đầy đủ nội dung được quy định theo Khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fquy-dinh-su-dung-hoa-don-5.png&hash=77700daedef1d8c8a414c8d19ae58de7

Nội dung của hóa đơn điện tử.
3.4 Quy định sử dụng hóa đơn điện tử về thời gian lập
Quy định sử dụng hóa đơn điện tử về thời gian lập hóa đơn điện tử được quy định chi tiết tại Điều 7 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Trong đó chỉ rõ thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Các trường hợp đặc biệt khác thời điểm lập hóa đơn điện tử sẽ được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 68/2019/TT-BTC.
 
Top